Love Work Family Friends Games Kids Life

Posted by on 2021/08/17 under Life

hôm qua hên hên thế nào mà đc chuyển buổi thẩm vấn sang hôm nay, dài 1 tiếng đồng hồ hơn!!! Nếu mà hôm qua họp thì sẽ bị miss mất buổi pv rồi!!!! HÊN QUÁ HÊN!!!!!!!!!!!!!!

Cám ơn trời đất. Ko biết kq thế nào nhưng đã đc trời đất ông bà phù hộ thế này thì mình phải cố gắng gấp đôi để prep pv cho tốt!!!

Leave a Reply

Name and Mail are optional. Your email address is however required if you want to subscribe to the comments (see below)

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.