Love Work Family Friends Games Kids Life

Posted by on 2020/04/22 under Life

Ngày xưa ai khăng khăng đòi lấy người ta? Bây giờ thì đổ lỗi cho ai hả trời.

Ông này tài năng có hạn, chỉ làm đc đến nhiêu đây thôi. Đời thật buồn. Tiền không có, chó cũng không có.

Nãy mắng chồng trc mặt mẹ chồng cũng hơi ngại. Nhưng ko mắng thì ko đc. Chồng quá tệ. Ông chồng nào cũng tệ như nhau.

Leave a Reply

Name and Mail are optional. Your email address is however required if you want to subscribe to the comments (see below)

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.